POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRIME BIT GAMES S.A. jest administratorem danych dla potrzeb przetwarzania danych osobowych. Zarejestrowana siedziba firmy znajduje się pod adresem: Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów. W celu udostępnienia niektórych gier i świadczenia niektórych usług dane użytkowników mogą być także administrowane przez PrimeBit Games S.A.

Stosujemy następujące metody gromadzenia danych od użytkowników i na temat użytkowników:

Informacje podane przez użytkownika. Użytkownik przekazuje firmie PrimeBit Games S.A. swoje dane zwykle w następujących okolicznościach: (1) zakup towarów lub usług w naszych sklepach internetowych, (2) rejestracja produktu lub konta lub rejestracja uczestnictwa w grze online, (3) usługi rywalizacji graczy, (4) tablice wiadomości lub fora, (5) eKarty lub wiadomości e-mail typu Zrekrutuj Przyjaciela, (6) rejestracja w celu uzyskania gwarancji, (7) rejestracje w konkursach, (8) skarga konsumencka, (9) ankiety, (10) obsługa klienta lub pomoc techniczna, (11) funkcja Udostępnij listę życzeń i/lub (12) biuletyny. Zgromadzone dane mogą obejmować imię i nazwisko, adres domowy, numer telefonu i/lub adres e-mail użytkownika. Powyższe dane nie są wymagane celem uzyskania dostępu do naszych stron internetowych, jednak ich niepodanie powoduje niemożność korzystania z niektórych produktów, usług lub funkcji wymagających rejestracji lub otrzymania materiałów, takich jak biuletyny.

W szczególnych przypadkach możemy poprosić użytkownika o przesłanie kopii dokumentu lub dowodu tożsamości wydanego przez organ państwowy w celu zweryfikowania tożsamości, lokalizacji i/lub własności konta użytkownika. Po przekazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, jego kopia jest zwykle usuwana niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji lub po upływie 30 dni, jeśli sprawa nie została rozwiązana w ciągu tego okresu, chyba że kopia ta okaże się niezbędna do ustalenia, obrony lub wykonania przysługujących nam praw.

Dane pozyskiwane lub generowane w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych gier lub usług. Gromadzimy dane dotyczące: rozgrywek użytkownika i jego aktywności w grach, usług używanych przez użytkownika i sposobu korzystania z nich oraz urządzeń i działań użytkownika związanych z instalowaniem lub używaniem naszych usług.

Użytkownik zdaje sobie sprawę z tego, że używając funkcji konwersji mowy na tekst w czatach głosowych jego wypowiedzi mogą zostać użyte w transkrypcji tekstu skonwertowanego z mowy, m.in. do celów zapewnienia dostępności. Po zakończeniu przez użytkownika sesji i zamknięciu czatu transkrypcja nie będzie przechowywana. Ponieważ inni uczestnicy mogą przeglądać czaty głosowe i inne wypowiedzi i/lub ich słuchać, użytkownik powinien unikać ujawniania w takich wypowiedziach jakichkolwiek danych osobowych.

Dane gromadzone ze źródeł zewnętrznych. Dane dotyczące użytkownika i jego działań możemy otrzymywać od podmiotów zewnętrznych, jeśli użytkownik powiązał swoje konto z kontami zewnętrznymi (np. Facebook, PlayStation, Xbox lub Twitch), oraz od reklamodawców i dostawców usług w zakresie interakcji użytkownika z ich produktami lub ofertami. Możemy też uzyskiwać dane z publicznych serwisów internetowych, jak na przykład Twitch, Instagram czy YouTube. Przykładowo: jeśli użytkownik zaloguje się do witryny lub aplikacji za pomocą funkcji Facebook Connect, może zostać zapytany o to, czy chce udostępnić nam dane z konta Facebook. Jeśli użytkownik uczestniczy w grze lub innej funkcji, w której jego wynik jest publikowany w mediach społecznościowych, lub jeśli używa przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij” dla funkcji w naszych witrynach internetowych lub aplikacjach, taki podmiot zewnętrzny może udostępnić nam informacje.

Wszystkie informacje powiązane z kontem użytkownika traktujemy jako dane osobowe. PrimeBit Games S.A. gromadzi dane z następujących kategorii, w zależności od produktów i usług, z których użytkownik korzysta lub którymi jest zainteresowany. Dane przechowujemy zwykle tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do udostępniania produktów i usług oraz zapewnienia najwyższej jakości rozrywki. Wyjątki wyszczególniono poniżej.

DANE KONTA:

Wszelkie dane, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z konkretną osobą fizyczną lub gospodarstwem domowym. Większość tych danych jest przekazywana i generowana, gdy gracz tworzy swoje konto. Informacje te są dostępne i mogą być aktualizowane przez użytkownika w sekcji ustawień konta. Dane dotyczące wieku/daty urodzenia są gromadzone w celu kontroli rodzicielskiej, zaś dane dotyczące płci są gromadzone wyłącznie w celu zaopatrzenia w towary. Gromadzimy również dane od graczy, aby śledzić kariery zawodników biorących udział w organizowanych przez nas rozgrywkach oraz osiągane przez nich wyniki.

Przykłady: Nazwa konta, identyfikator BattleTag, adres e-mail, numery telefonów, adres domowy, nazwy kont w mediach społecznościowych, dane opiekuna prawnego, wszelkie dane wpisywane w otwartym polu, takie jak zapis czatu, wiek, data urodzenia

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, zespoły ds. gier, dział e-sportu (w stosownych przypadkach), dział publikacji i dział bezpieczeństwa

DANE WRAŻLIWE:

Dane obejmujące informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądy polityczne, religijne lub filozoficzne, informacje o przynależności do związków zawodowych, informacje genetyczne, biometryczne, informacje dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej. Zazwyczaj wybrane dane wrażliwe gromadzimy od graczy, którzy biorą udział w naszych wydarzeniach e-sportowych, aby zapewnić spersonalizowaną opiekę i pomoc podczas zawodów.

Przykłady: Ograniczenia żywieniowe, alergie pokarmowe

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sportu

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI/ZAKUPÓW:

Informacje o zakupionym lub otrzymanym produkcie lub usłudze oraz historie transakcji. Gromadzimy szczegółowe dane transakcji związane z licencjonowaniem i zakupem naszych produktów oraz usług, a także związane z konkursami i zawodami, które sponsorujemy. Dane dotyczące transakcji mogą być przechowywane przez okres do 7 lat (głównie do celów audytu).

Przykłady: Szczegóły zamówienia/historia zamówień, subskrypcje, zwroty, płatności, dane wysyłki, prezenty, dane do celów podatkowych

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, dział produktów konsumenckich (w stosownych przypadkach), dział obsługi klienta, dział publikacji, dział bezpieczeństwa oraz dział e-sportu (w stosownych przypadkach)

INFORMACJE O AKTYWNOŚCI:

Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą. W trakcie interakcji gracza z naszymi usługami, gromadzimy logi serwera. Logi serwera przechowujemy przez okres od 90 dniu do 1 roku, chyba że dotyczą eskalacji problemów z klientem, w którym to przypadku przechowujemy je przez maksymalny okres 3 lat.

Przykłady: Region, log aktywności, pliki cookie, systemy operacyjne i ich wersje, szczegóły na temat licencji, treści forów, lista życzeń

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, dział gier, dział obsługi klienta, dział bezpieczeństwa oraz dział e-sportu (w stosownych przypadkach)

WNIOSKI I PRZYPUSZCZENIA DOTYCZĄCE DANEJ OSOBY:

Wnioski wyciągane z aktywności, zachowań lub postaw poszczególnych osób. Generujemy tego typu informacje w celu określenia preferencji konsumentów oraz ich cech charakterystycznych i zapewnienia naszym graczom wspaniałych doświadczeń.

Przykłady: Reputacja, doznania, nieletni, typ influencera

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sportu

GEOLOKALIZACJA:

Lokalizacja położenia geograficznego osoby lub urządzenia za pomocą danych cyfrowych przetwarzanych przez Internet. Tego typu danych używamy wyłącznie do oceny wydajności usług.

Przykłady: Geolokalizacja na podstawie adresu IP, adres IP

Kto ma dostęp do tego typu danych? Zespoły operacyjny i ds. gier

OBSŁUGA KLIENTA:

Dane zgromadzone/wygenerowane w procesie udzielania graczom pomocy w ramach obsługi klienta w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów graczy oraz monitorowania i doskonalenia naszych usług. Dane zgromadzone/wygenerowane w procesie udzielania naszym graczom pomocy są maksymalnie przechowywane przez okres 3 lat, aby możliwie najlepiej zająć się obawami i problemami. Informacje na temat ograniczeń konta i kar nałożonych na konta są przechowywane bezterminowo, w celu zapewnienia naszym klientom i firmie ochrony.

Przykłady: Historia ograniczeń konta, szczegóły sprawy, historia skarg i kar, zgłoszony problem

Kto ma dostęp do tego typu danych? Przez większość czasu jest to dział obsługi klienta i dział bezpieczeństwa, okresowo dostęp do tego typu danych mają zespół operacyjny, zespół ds. gier i dział prawny

DOKUMENTY PRAWNE:

Dokumenty prawne. Dla potrzeb wszelkich faktycznych lub potencjalnych postępowań prawnych przechowujemy wszystkie niezbędne dokumenty przez maksymalnie 7 lat.

Przykłady: Akta sprawy

Kto ma dostęp do tego typu danych? (W stosownych przypadkach) dział prawny, operacyjny, bezpieczeństwa i e-sportu

DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW:

Dane związane z rankingami, statystyki związane z wynikami oraz szczegółowe informacje dotyczące drużyny, gromadzone w celu śledzenia kariery i wyników zawodników biorących udział w organizowanych przez nas rozgrywkach, licencje oraz dane dotyczące członkostwa, a także szczegółowe informacje dotyczące turniejów.

Przykłady: Dane dotyczące meczów, profil drużyny, statystyki wyników, szczegóły na temat turniejów, nazwa gracza

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sportu

DANE Z GIER:

Dane użytkownika dotyczące jego licencji na gry, postępów, historii, statystyk, zakupów w grach oraz interakcji z innymi graczami. Dane z gier są generowane w czasie zabawy przez ich użytkowników.

Przykłady: Nabyte przedmioty, odblokowania, dane społecznościowe, postępy

Kto ma dostęp do tego typu danych? Zespoły operacyjny i gier, dział obsługi klienta, dział publikacji i bezpieczeństwa oraz społeczność deweloperów

DANE ADMINISTRACYJNE:

Dane potrzebne do działań operacyjnych i logistycznych. Nasze turnieje i zawody są organizowane na całym świecie. Dlatego też zbieramy informacje o graczach zawodowych, które są potrzebne do organizacji podróży i wsparcia.

Przykłady: Preferowany język, lotnisko miejscowe/domyślne, franszyza użytkownika, rozmiar odzieży, zwrot powitalny

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sportu

DANE O ZATRUDNIENIU:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego stanu zatrudnienia danej osoby. Tego rodzaju informacje są gromadzone głównie od graczy w zawodach e-sportowych, abyśmy mogli lepiej zarządzać naszymi turniejami.

Przykłady: Nazwa, dział firmy, zawód, zaszeregowanie stanowiska

Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sportu

PrimeBit Games S.A. gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników na potrzeby prowadzenia swojej podstawowej działalności biznesowej i działalności operacyjnej, aby zapewnić jak najlepszą jakość usług i doświadczeń płynących z korzystania z naszych produktów i usług. Nasze cele to:

a) Prowadzenie podstawowej działalności i działalności operacyjnej

Wrażenia z rozgrywek. Tworzenie dobrze zaprojektowanej, pełnej wrażeń rozrywki, której można doświadczyć grając w nasze epickie gry! Są to między innymi: Postępy i historia, dane społecznościowe zbierane w czasie gry, odblokowania i nabyte przedmioty.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Identyfikator BattleTag, nazwa konta PrimeBit Games S.A., logi czatu podczas gry, nazwy kont społecznościowych (jeśli są powiązane z kontem gry)
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, kraj
 • DANE Z GIER: Statystyki z gier, historia meczów, zadania w toku, informacje o gildiach, lista znajomych, przedmioty, które gracz posiada/może kupić (d)

Konto użytkownika, kontrole rodzicielskie i bezpieczeństwo. Gracze większości naszych gier korzystają z konta PrimeBit Store, na którym przechowują aktywa, przez które komunikują się z przyjaciółmi i dowiadują się o naszych grach i usługach. Rodzice naszych młodszych graczy mają możliwość ustawienia kontroli rodzicielskiej w celu monitorowania i kontrolowania gry dziecka. Są to między innymi: Konto gracza, zarządzanie kontrolą rodzicielską.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Historia zmian nazwy konta, adres, identyfikator BattleTag, nazwa konta PrimeBit Games S.A., imię i nazwisko, numer telefonu, dane opiekuna prawnego, nazwy kont w mediach społecznościowych
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Data utworzenia konta, logi aktywności, znaczniki czasu, kraj, język, szczegóły dotyczące zgłoszeń i zapisów, sekretne pytanie i odpowiedzi
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP

Profesjonalne zawody klasycznych e-sportów. Profesjonalne turnieje gier wideo wielu z naszych franszyz, odbywające się na całym świecie. Organizacja takich turniejów wymaga często podróżowania, zapewnienia profesjonalnym graczom i uczestnikom zakwaterowania i żywienia. Dane graczy możemy również wykorzystywać do organizowania kompletnych turniejów, obsługi lub generowania wypłat i/lub zwrotu kosztów, a dane uczestników do promowania ich uczestnictwa i zaangażowania. Są to między innymi: Administracja turnieju, podróż na wydarzenie i logistyka wydarzenia, zarządzenie płatnościami i kontraktami, udział w konkursie i zaangażowanie fanów.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane opiekuna prawnego, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., numer PESEL, numer paszportu
 • DANE WRAŻLIWE: Ograniczenia żywieniowe, alergie pokarmowe
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Przesłane akcesoria, informacje o płatności
 • WNIOSKI I PRZYPUSZCZENIA DOTYCZĄCE DANEJ OSOBY: Doświadczenie, reputacja, nieletni?
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, role, dane drużyny, statystyki dotyczące drużyn/graczy
 • DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Znaczniki czasu
 • DANE ADMINISTRACYJNE: Inne dane z paszportu, historia rankingu, region, język, rozmiar odzieży
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: Nazwa, dział firmy, zaszeregowanie stanowiska

Transmisja i produkcja turniejów i wydarzeń. Wiele z naszych turniejów jest transmitowanych i wymaga to podania informacji o graczach, które pozwolą zapewnić widzom jak najwyższy poziom relacji. Są to między innymi: Zarządzanie aktywami i treścią, moderacja kanałów czatu, statystyki turniejów i rozgrywek, oglądalność i zaangażowanie.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Imię i nazwisko, dane opiekuna prawnego, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., nazwy kont społecznościowych
 • DANE WRAŻLIWE: Ograniczenia żywieniowe
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, dane drużyny, statystyki dotyczące drużyn/graczy
 • DANE ADMINISTRACYJNE: Portale społecznościowe, język podpisana umowa o zachowaniu poufności
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: Zajmowane stanowisko

Globalna obsługa klienta. Zapewniamy spersonalizowaną pomoc, aby identyfikować i rozwiązywać wszelkie możliwe problemy z naszymi usługami, kontem użytkownika lub zakupami. Są to między innymi: Obsługa klienta, rozwiązywanie problemów klientów, moderacja forów, konfiguracja czatów.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Adres na fakturze, szczegóły zamówienia, informacje o płatności, dane do wysyłki
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Log aktywności, znaczniki czasu, kraj, dostawca usług internetowych, region
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • OBSŁUGA KLIENTA: Szczegóły sprawy, historia spraw, historia skarg, logi czatów w obsłudze klienta, historia kar, przesłane pliki

Zakupy. Przetwarzamy składane zamówienia dotyczące naszych produktów, turniejów i usług. Są to między innymi: Zakupy na PrimeBit Store, 

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., adres e-mail firmy, imię i nazwisko, numer telefonu, numer NIP/VAT/VAS rodzica, numer NIP/VAT/VAS
 • CHRONIONE KATEGORIE DANYCH: Data urodzenia, płeć
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Nazwa i adres na fakturze, szczegóły zamówienia i zwrotów, dane do płatności, recenzje produktów, imię i nazwisko i adres do wysyłki, koszyk, licencje i subskrypcje
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Data utworzenia konta, logi aktywności, znaczniki czasu, informacje o urządzeniu, aktywność internetowa, lista życzeń
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: Nazwa firmy

Finanse i księgowość. Niektórych informacji używamy w celu zarządzania aktywami firmy. Są to między innymi: Analiza kosztów bramek płatniczych, przygotowanie podatku dochodowego i podatku od sprzedaży, przeniesienie nieodebranej własności.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, imię i nazwisko
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Adres na fakturze, szczegóły zamówienia, szczegóły doładowań
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, saldo
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP

Funkcje społecznościowe. Umożliwiamy komunikowanie się i wymianę doświadczeń pomiędzy naszymi graczami.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Tekst "O mnie", adres, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., zapisy czatów, dane konta gry, imię i nazwisko, nick
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Znaczniki czasu, szczegóły na temat spotkań, treści forów, umiejętność/rola, przyjaciele, region
 • GEOLOKALIZACJA: Geolokalizacja na podstawie adresu IP, adres IP
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Drabinki, szczegóły dotyczące meczów, nazwa gracza, szczegóły turniejów, statystyki drużyn/graczy
 • DANE Z GIER: Szczegóły rozgrywek
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: Nazwa firmy

Komunikacja z naszymi graczami. Komunikujemy się również z naszymi graczami w sprawach dotyczących produktów, usług, badań, aktualności, aktualizacji i wydarzeń. Spółka PrimeBit Games S.A. może także wykorzystywać informacje w celu promowania i przetwarzania zawodów i loterii oraz realizacji powiązanych nagród. Są to między innymi: Głosowanie społeczności, ulubione, mobilne powiadomienia typu Push, badania i analizy.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu
 • CHRONIONE KATEGORIE DANYCH: Wiek, płeć
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Informacje dotyczące płatności
 • WNIOSKI I PRZYPUSZCZENIA DOTYCZĄCE DANEJ OSOBY: Reputacja, typ influencera, osoba nieletnia
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Znaczniki czasu, informacje o urządzeniu, język, preferencje/ulubione/subskrypcje, głosy
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, statystyki drużyny/gracza
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA: Zawód, zaszeregowanie stanowiska

b) Debugowanie w celu określenia i naprawienia błędów mających wpływ na spodziewany poziom rozrywki

Wykrywanie i usuwanie usterek/diagnostyka. Wykrywamy i usuwamy usterki oraz przeprowadzamy diagnostykę w celu śledzenia i korygowania błędów w naszych produktach i usługach oraz wykorzystania tych danych w zapobieganiu podobnym błędom w przyszłości. Są to między innymi: Wykrywanie i usuwanie usterek, diagnostyka aplikacji i usług, odtworzenie problemów klienta, analityka błędów/problemów, monitorowanie wydajności usług.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., zapisy czatu, nazwa urządzenia, adres e-mail, imię i nazwisko, wewnętrzny identyfikator
 • CHRONIONE KATEGORIE DANYCH: Wiek, data urodzenia, płeć
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, kraj, informacje o urządzeniu, język, region
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • OBSŁUGA KLIENTA: Wydajność usług Raport dotyczący prędkości

c) Wykrywanie zdarzeń bezpieczeństwa i ochrona graczy przed złośliwymi, zwodniczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami

Ochrona przed zdarzeniami bezpieczeństwa i złośliwymi działaniami oraz zapobieganie tym działaniom. Jedną z naszych podstawowych wartości jest: Graj uprzejmie; Graj uczciwie. Używamy zasobów do minimalizowania oszustw, nieuczciwych zachowań i nadużyć. Są to między innymi: Zapobieganie nadużyciom/oszukiwaniu/nieuczciwemu wykorzystywaniu i wykrywanie tych zjawisk, ograniczenia konta i kary, analiza toksyczności. Do tego celu możemy używać wszelkich dostępnych informacji

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Wszelkie dostępne dane
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, kraj, region
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • OBSŁUGA KLIENTA: Historia ograniczeń konta, aktywne kary, szczegóły sprawy, historia skarg, logi czatu w obsłudze klienta

Postępowania i wymogi prawne. Gromadzonych danych możemy używać w celu badania lub rozstrzygania roszczeń lub sporów związanych z używaniem usług PrimeBit Games S.A. przez użytkownika oraz w innych celach dozwolonych przez stosowne przepisy prawa. Są to między innymi: Postępowanie sądowe lub poprzedzające postępowanie sądowe.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, imię i nazwisko
 • WNIOSKI I PRZYPUSZCZENIA DOTYCZĄCE DANEJ OSOBY: Reputacja
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, dane drużyny, statystyki dotyczące drużyn/graczy
 • DOKUMENTY PRAWNE: Akta sprawy
 • DANE ADMINISTRACYJNE: Publicznie dostępny link

d) Podejmowanie działań w celu weryfikacji lub utrzymania jakości naszych produktów i usług oraz ich ulepszania, uaktualniania lub ulepszania dla wygody użytkowników

Optymalizacja działalności i rozwój usług. Aby zapewnić najwyższą jakość rozgrywki i usług, prowadzimy różnego rodzaju działania związane z badaniami, analizami oraz rozwijaniem produktów i usług. Są to między innymi: Udział w testowaniu wersji alfa i beta, analityka i segmentacja danych, badania i analizy, szkolenia i rozwój, raportowanie, zarządzanie portalem dewelopera.

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, identyfikator PrimeBit Games S.A., nazwa konta PrimeBit Games S.A., zapisy czatu, treści forów, szczegóły konta gry, powiązani gracze, imię i nazwisko, numer telefonu
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Historie zakupów i zwrotów
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, ankiety rezygnacji, kraj, informacje o urządzeniu, szczegóły licencji
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP
 • OBSŁUGA KLIENTA: Ankieta na temat pomocy technicznej, szczegóły wsparcia
 • DANE Z GIER: Szczegóły rozgrywek

e) Audyt i zgodność z prawem produktów i usług

Audyt i zgodność z prawem. W PrimeBit Games S.A. chronimy dane naszych klientów, dlatego tworzymy procesy i procedury, zapewniające zgodność z zewnętrznymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności. 

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres, adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, wiek
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Adres na fakturze, szczegóły zamówienia
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Znaczniki czasu, szczegóły zmian
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP

f) Krótkoterminowe, wykorzystanie tranzytowe, dane nieujawniane stronom trzecim i niewykorzystywane do tworzenia profilu o konsumencie lub zmiany wiedzy poszczególnych konsumentów poza obecnym zamierzonym celem

Zarządzanie ruchem. Stosujemy kontrolery udostępniania aplikacji, które zarządzają udostępnianiem aplikacji, m.in. przez zarządzanie ruchem w naszej sieci, ale które nie przechowują danych.

Przykłady używanych danych:

 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP

g) Tworzenie, komunikowanie, dostarczanie i wymiana ofert, które mają określoną wartość dla naszych klientów

Marketing i promocja. Spółka PrimeBit Games S.A. wykorzystuje również dane użytkowników w celu komunikowania się z graczami na temat promocji oraz dostarczania odpowiednich reklam i treści na temat naszych produktów i usług. W szczególności wykorzystujemy dane użytkowników do następujących celów marketingowych:

Reklamy celowane za pośrednictwem „płatnych mediów” 

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Adres e-mail, imię i nazwisko, informacje (ID) urządzenia
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Szczegóły licencji, historia zakupów
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, aktywność w zakresie reklam/kampanii, język, region
 • DANE Z GIER: Szczegóły rozgrywek
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, dane drużyny, statystyki dotyczące drużyn/graczy
 • DANE ADMINISTRACYJNE: Język, portale społecznościowe

Kampanie i promocje transakcyjne i marketingowe

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Identyfikator PrimeBit Games S.A., adres e-mail, imię i nazwisko
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Historia zakupów
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, znaczniki czasu, kraj, aktywność w zakresie wiadomości e-mail, język, region
 • DANE Z GIER: Szczegóły rozgrywek
 • DANE DOTYCZĄCE TURNIEJÓW/MECZÓW: Nazwa gracza, dane drużyny, statystyki dotyczące drużyn/graczy
 • DANE ADMINISTRACYJNE: Język, portale społecznościowe

Pomiar atrybucji i medialności

Przykłady używanych danych:

 • DANE KONTA: Informacje o urządzeniu (ID)
 • DANE DOTYCZĄCE DOKONANYCH TRANSAKCJI/ZAKUPÓW: Historia zakupów
 • INFORMACJE O AKTYWNOŚCI: Logi aktywności, informacje o urządzeniu, aktywność w zakresie reklam/kampanii, dane o aplikacji
 • GEOLOKALIZACJA: Adres IP

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Dane niezbędne do wykonania umowy dotyczącej gry lub jakiejkolwiek innej funkcji, o którą użytkownik się zwraca lub którą włącza. Są one wymagane, a zaprzestanie ich przetwarzania spowoduje usunięcie dostępu do niektórych funkcji lub do całej usługi gry. Powyższe obejmuje wykorzystywanie danych dla potrzeb:
 • Funkcjonalności gry
 • Globalnej obsługi klienta
 • Funkcjonalności platformy PrimeBit Store
 • Funkcjonalności konta
 • Kontroli rodzicielskiej
 • Zakupów
 • Aplikacji do czatu, tekstowych lub głosowych
 • Forów dyskusyjnych
 • Udziału w konkursach
 • Hostingu turniejów
 • Badań i analiz
 • Wykrywania i zapobiegania nadużyciom/oszustwom/niewłaściwemu wykorzystywaniu
 • Zapobieganiu włamaniom na konto
 • Ograniczeń i kar dotyczących konta
 • E-sportów, do których użytkownik się zarejestrował
 • Promocji/konkursów, do których użytkownik się zarejestrował
 • Udziału w testowaniu wersji alfa i beta
 1. Zgoda. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Funkcjonalności zgody przy tworzeniu konta

 • Otrzymuj wiadomości i ekskluzywne oferty dotyczące wybranych produktów i usług innych firm – Starannie wyselekcjonowane wiadomości, informacje o wydarzeniach oraz oferty specjalne dotyczące produktów i usług innych firm

Funkcjonalności zgody przy zarządzaniu kontem – Preferencje komunikacji

 • Otrzymuj wiadomości i oferty specjalne od PrimeBit Games S.A. pocztą elektroniczną – Starannie wyselekcjonowane wiadomości, informacje o wydarzeniach i oferty specjalne dotyczące produktów i usług PrimeBit Games S.A.
 • Otrzymuj wiadomości i oferty specjalne dotyczące wybranych produktów i usług innych firm – Starannie wyselekcjonowane wiadomości, informacje o wydarzeniach i oferty specjalne dotyczące produktów i usług innych firm
 • Wyświetlaj rekomendowane dla mnie oferty PrimeBit Games S.A. na stronach partnerskich na podstawie danych osobowych gromadzonych przez PrimeBit Games S.A. – Spersonalizowana komunikacja użytkownika z PrimeBit Games S.A.
 • Włącz rzeczywisty identyfikator – Imiona i nazwiska powiązane z kontem użytkownika będą widoczne dla znajomych z rzeczywistym identyfikatorem. W przypadku, gdy rzeczywisty identyfikator nie zostanie włączony, widoczny będzie tylko identyfikator PrimeBit Store użytkownika
 • Zaproponuj mnie znajomym znajomych – Jeśli ta opcja jest włączona, znajomi znajomych użytkownika mogą go widzieć na swoich listach sugerowanych znajomych
 • Odbieraj prywatne wiadomości na czacie wyłącznie od znajomych – użytkownik może odbierać prywatne wiadomości na czacie tylko od znajomych. To ustawienie może nie mieć zastosowania do wiadomości na czacie wysyłanych podczas gry

Zgoda uzyskana w innych przypadkach

 • Pliki cookie i technologia śledzenia – informacje przechowywane na urządzeniu użytkownika (pliki cookie i podobna technologia śledzenia), abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób używane są nasze strony i aplikacje, i wysyłać bardziej odpowiednie oferty. Informacje o tym, w jaki sposób wycofać tę zgodę, dostępne są w sekcji Technologia śledzenia.
 • Wrażliwe dane – Takie jak alergie, niepełnosprawności lub inne uwarunkowania zdrowotne, podawane przez użytkownika przy rejestracji w profesjonalnych zawodach e-sportowych. Aby wycofać tego rodzaju zgodę, należy kontaktować się pod adresem office@primebitgames.com
 1. Uzasadniony interes. Wykorzystujemy dane do celów, które nie są szkodliwe dla ochrony danych użytkownika i których można się racjonalnie spodziewać w kontekście relacji użytkownika z PrimeBit Games S.A.. Powyższe obejmuje wykorzystywanie danych dla potrzeb:
 • Reklamy celowanej za pomocą „Płatnych mediów”
 • Reklamy celowanej za pomocą „Custom Audience” i podobnych systemów – reklamy dostosowane do graczy, uwzględniające ich wcześniejsze zakupy (niezaszyfrowane dane osobowe nigdy nie są udostępniane stronom trzecim bez zgody użytkownika)
 • Pomiaru atrybucji i medialności
 • Mailingów reklamowych – kampanii marketingowych
 • Analityki i segmentacji danych
 • Szkoleń i rozwoju
 • Statystyki/raportowania
 • Wykrywania i usuwania usterek i diagnostyki
 • Systemu powiadomień o prywatności danych
 • Mobilnych powiadomień typu Push
 • Zarządzania treścią w mediach społecznościowych
 • Badań i analiz
 • Finansów i rachunkowości
 1. Obowiązek prawny. Przetwarzamy dane Użytkowników z racji obowiązku prawnego lub posiadanego prawa. Powyższe obejmuje wykorzystywanie danych dla potrzeb:
 • Zapewnienia zgodności z prawem
 • Postępowań sądowych lub postępowań poprzedzających postępowanie sądowe
 • Monitorowania bezpieczeństwa i dochodzeń
 • Moderowania forów

Na stronach internetowych PrimeBit Games S.A. znajdują się tablice ogłoszeń, fora i/lub obszary czatu, gdzie użytkownicy mogą wymieniać się pomysłami i kontaktować się ze sobą. Zamieszczając posty na tablicy ogłoszeń, forum lub w obszarze czatu, należy pamiętać, że informacje te są publicznie dostępne w Internecie, a użytkownik robi to na własne ryzyko. Na niektórych forach każdy, kto publikuje post lub odpowiada na post, może to robić za pomocą swojego rzeczywistego ID – to znaczy pełnego imienia i nazwiska – z opcją wyświetlenia również imienia swojej głównej postaci w grze (patrz informacje dotyczące rzeczywistego identyfikatora zawarte poniżej).

Niektóre produkty, usługi i funkcje PrimeBit Games S.A. wymagają udostępniania informacji (1) naszym partnerom i usługodawcom, (2) innym graczom i/lub ogółowi społeczeństwa, (3) spółkom zależnym i stowarzyszonym lub (4) ze względów prawnych lub w przypadku sporu.

 1. Partnerom i usługodawcom. PrimeBit Games S.A. może przekazywać informacje swoim sprzedawcom, konsultantom, partnerom marketingowym, firmom badawczym i innym usługodawcom lub partnerom biznesowym. Przykładowe przypadki udostępniania informacji takim podmiotom to organizowanie sprzedaży biletów na wydarzenia, prowadzenie ankiet na nasze zlecenie i przetwarzanie płatności za nasze produkty lub gry. Udostępniamy niektóre dane z gier naszych graczy naszym programistom, którzy tworzą aplikacje i strony internetowe przynoszące korzyści naszej społeczności graczy. Istnieje możliwość rezygnacji z udostępniania danych z gier w ramach tego programu poprzez rezygnację z udostępniania danych z gry.
 2. Innym graczom i/lub ogółowi społeczeństwa. Informacje mogą być widoczne dla znajomych, osób w grach lub ogólnie dla wszystkich osób, jeśli użytkownik gra w nasze gry, korzysta z niektórych funkcji w naszych grach, korzysta z niektórych funkcji na naszych platformach (takich jak aplikacje do czatu w grze lub na platformie PrimeBit Store) lub publikuje posty na forach.
 3. Spółkom zależnym i stowarzyszonym. Udostępniamy informacje naszym spółkom zależnym i stowarzyszonym, aby pomagały nam w świadczeniu usług lub prowadziły przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu. 
 4. Ze względów prawnych lub w przypadku sporu. PrimeBit Games S.A. może udostępniać dane użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, umową operacyjną, procesem prawnym lub na wniosek władz. Obejmuje to udostępnianie danych użytkownika funkcjonariuszom organów ścigania, władzom lub innym stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do egzekwowania naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, umów z użytkownikami lub innych zasad mających na celu ochronę praw lub własności PrimeBit Games S.A., praw lub własności innych osób, lub też w przypadku roszczenia bądź sporu dotyczącego korzystania przez użytkownika z naszych usług.

Prawo dostępu do swoich danych osobowych: Użytkownik może otrzymać raport dotyczący danych osobowych, które PrimeBit Games S.A. przechowuje na jego temat. 

Usunięcie: Użytkownikowi może przysługiwać prawo żądania usunięcia niektórych jego danych osobowych. PrimeBit Games S.A. ma prawny obowiązek przechowywania pewnych danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o usuwaniu lub anonimizacji danych osobowych

Sprzeciw: Użytkownikowi może przysługiwać prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli uzna, że PrimeBit Games S.A. nie ma odpowiednich praw do udziału w takim przetwarzaniu lub jeśli chce zwrócić się do PrimeBit Games S.A. z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. 

Ograniczenie przetwarzania: Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach, na przykład, gdy skorzysta z prawa do wyrażenia sprzeciwu opisanego powyżej. W przypadku sprzeciwu, użytkownikowi będzie przysługiwać mu możliwość ograniczenia przetwarzania.

Przenoszalność: Przenoszalność danych to możliwość przenoszenia swoich danych osobowych z jednej firmy do drugiej (na przykład podczas przenoszenia usługi telefonii komórkowej do innego operatora). Chociaż prawo to nie ma specjalnego zastosowania do bieżącej działalności PrimeBit Games S.A., na wniosek użytkownika dostarczymy mu elektroniczny plik z najbardziej podstawowymi informacjami o jego koncie.

Znajomi posługujący się rzeczywistym identyfikatorem mogą widzieć swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz swoje postaci we wszystkich produktach i usługach PrimeBit Games S.A.. Uczestnicząc w opcjonalnym systemie rzeczywistego ID PrimeBit Games S.A., użytkownik sprawia, że jego prawdziwe personalia są widoczne dla znajomych jego znajomych, którzy również będą mogli zaprosić go do grona znajomych. Kiedy użytkownik i jego znajomy wspólnie zgodzą się zostać znajomymi z rzeczywistym identyfikatorem, uzyskują dostęp do wielu dodatkowych funkcji, w tym:

 • Prawdziwe imiona i nazwiska dla znajomych: znajomi użytkownika posługujący się rzeczywistym identyfikatorem pojawią się pod swoimi prawdziwymi danymi na liście znajomych, podczas czatowania, komunikacji w grze lub przeglądania profilu postaci.
 • Czat między królestwami i między grami: dzięki rzeczywistemu identyfikatorowi, znajomi mogą rozmawiać między różnymi obszarami, frakcjami i grami, korzystając z produktów i usług firmy PrimeBit Games S.A..
 • Widoczna obecność: na liście znajomych pojawią się dodatkowe informacje o tym, co robią znajomi użytkownika posługujący się rzeczywistym identyfikatorem w produktach i usługach firmy PrimeBit Games S.A. w czasie rzeczywistym.

PrimeBit Games S.A. może korzystać z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, tagi, skrypty i unikalne kody używane w aplikacjach. Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania stronami lub aplikacjami, śledzenia ruchów użytkowników na stronach lub aplikacjach oraz do zbierania informacji demograficznych o całej naszej bazie użytkowników. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorczej.

Używamy tych technologii do różnych celów, w tym dla potrzeb naszego koszyka zakupów, zachowania ustawień użytkownika (np. preferencji językowych) i uwierzytelniania. Użytkownicy mogą kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki. Jeśli nie zgodzą się na korzystanie z plików cookie, mogą w dalszym ciągu korzystać z naszych stron internetowych, natomiast możliwość korzystania z niektórych funkcji lub obszarów naszych stron może być ograniczona.

Możemy również używać czystych GIF-ów (clear gifs) w naszych wiadomościach e-mail w formacie HTML, aby uzyskać informację, które e-maile zostały otwarte przez odbiorców. Umożliwia to nam pomiar skuteczności pewnych form komunikacji i naszych kampanii marketingowych. Z tego względu, czyste GIF-y są powiązane z danymi osobowymi.

Zarówno my, jak i osoby trzecie, z którymi współpracujemy do celu udostępniania określonych funkcji na naszych stronach internetowych lub wyświetlania reklam w oparciu o aktywność użytkownika związaną z przeglądaniem sieci, korzystamy z lokalnych obiektów współdzielonych, takich jak pliki cookie Flash i pamięć lokalna, np. HTML5, do przechowywania informacji o treściach i preferencjach. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania usuwaniem HTML5. Aby zarządzać plikami cookie Flash, należy kliknąć tutaj.

Współpracujemy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi w celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych lub zarządzania naszymi reklamami na stronach innych podmiotów. Nasi partnerzy w sieci reklamowej mogą korzystać z technologii śledzenia do zbierania informacji o działaniach użytkownika na tej i innych stronach internetowych dla potrzeb dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika. Niektóre z tych sieci reklamowych są członkami Networking Advertising Initiative („NAI”) i/lub Digital Advertising Alliance („DAA”) – organizacji, które oferują pojedynczą lokalizację pozwalającą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam. W razie braku zgody użytkownika na wykorzystywanie jego danych dla potrzeb dostarczania celowanych reklam, może on zrezygnować wchodząc na stronę DAA Consumer Choice i/lub stronę NAI Consumer Opt-Out. Należy pamiętać, że nie powoduje to rezygnacji z wyświetlania reklam. Użytkownik będzie w dalszym ciągu otrzymywać ogólne lub niecelowane reklamy. Należy również pamiętać, że staramy się przestrzegać regulacji DAA dotyczących reklam behawioralnych online DAA Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising.

Adres protokołu internetowego („IP”) to niepowtarzalny numer przypisany do poszczególnego komputera. PrimeBit Games S.A może śledzić adresy IP w celu administrowania systemem, raportowania informacji zbiorczych, śledzenia stron internetowych, dla potrzeb bezpieczeństwa lub zapobiegania nadużyciu naszych serwerów. Patrz informacje na temat technologii śledzenia zamieszczone powyżej.

Aby pomóc chronić prywatność informacji i danych osobowych przekazywanych przez użytkownika i pozyskiwanych na jego temat, posiadamy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy nasze technologie zabezpieczeń. Ponadto podejmiemy uzasadnione działania, mające na celu zagwarantowanie wystarczającej ochrony ze strony osób trzecich, którym przekazujemy jakiekolwiek dane osobowe. Dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczony do pracowników wskazanych powyżej. Dodatkowo zapewniamy naszym pracownikom szkolenia, dzięki którym doceniają oni znaczenie poufności oraz utrzymywania prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników.

Stosujemy się do szczególnego obowiązku ochrony danych osobowych dzieci. Prosimy rodziców, aby poinstruowali swoje dzieci, żeby bez pozwolenia nigdy nie podawały swoich prawdziwych nazwisk, adresów czy numerów telefonów, gdy są w sieci. Gdy dziecko oświadczy, że ma mniej niż 16 lat, nie będzie mogło zarejestrować u nas konta. Świadomie nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli rodzice uważają, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe ich dzieci, mogą zażądać usunięcia tych informacji, kontaktując się z nami.

Każde państwo członkowskie UE zapewnia co najmniej jeden niezależny organ publiczny odpowiedzialny za monitorowanie stosowania RODO w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz w celu ułatwienia swobodnego przepływu danych osobowych w Unii („organ nadzorczy”). W razie stwierdzenia naruszenia praw przez PrimeBit Games S.A. lub chęci zgłoszenia problemu organom ochrony danych, należy skontaktować się z organem nadzorczym w kraju posiadania miejsca zamieszkania, pracy lub w którym zdaniem kandydata doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych.

TOP