WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Możesz korzystać wyłącznie z tej Witryny i wszelkich materiałów znajdujących się w tej Witrynie (w tym między innymi wszelkich obrazów, logo, projektów, insygniów, znaków, obrazów, dźwięków, tekstu, wiadomości, narzędzi, oprogramowania, technologii, produktów, plików, informacje, dane, prezentacje, materiały promocyjne, utwory audiowizualne i multimedialne oraz wszelkie inne elementy lub wyrażenia) (łącznie „Materiały”) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a Ty zgadzasz się w ogóle przestrzegać tych warunków czasy.

Ograniczona licencja. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, PrimeBit Games S.A. udziela niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp i korzystanie z tej Witryny wyłącznie do użytku osobistego. Taka licencja podlega niniejszej Umowie i nie obejmuje: (a) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystania Witryny lub zawartych w niej Materiałów; (b) rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, publiczne wystawianie, publiczne udostępnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek Materiałów; (c) modyfikowanie lub w inny sposób dokonywanie jakichkolwiek pochodnych zastosowań Witryny lub Materiałów lub jakiejkolwiek ich części; (d) pobieranie (inne niż buforowanie strony) jakiejkolwiek części Witryny, Materiałów lub jakichkolwiek informacji w nich zawartych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Witrynie; lub (f) jakimkolwiek korzystaniem z Witryny lub Materiałów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Materiałów w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy PrimeBit Games S.A., jest surowo zabronione i spowoduje unieważnienie licencji udzielonej w niniejszym dokumencie. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące przepisy, w tym między innymi prawa autorskie i znaki towarowe oraz obowiązujące przepisy i statuty dotyczące komunikacji. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji na prawa własności intelektualnej, czy to przez estoppel, domniemanie lub w inny sposób. PrimeBit Games S.A. może cofnąć tę licencję w dowolnym momencie.

Postępowanie użytkownika. Korzystanie z Witryny, w tym forów udostępnianych w Witrynie, jest ściśle uzależnione od przestrzegania Kodeksu Postępowania PrimeBit Games S.A. . („Kodeks Postępowania”), który jest dostępny do wglądu tutaj. Chociaż Kodeks Postępowania opisuje pewne działania, które PrimeBit Games może podjąć wobec Twojego konta w związku z nieprzestrzeganiem Kodeksu Postępowania, takie opisy nie mają charakteru wyłącznego ani wyczerpującego i służą głównie do celów informacyjnych. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie przez Ciebie Kodeksu Postępowania przez cały czas stanowi naruszenie niniejszej Umowy i może unieważnić Twoją licencję na dostęp lub korzystanie z Witryny.

 

PrimeBit Games zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie. Z zastrzeżeniem zasad PrimeBit Games dotyczących korzystania z jej własności intelektualnej, w stosownych przypadkach, nie możesz: (i) używać ani przesyłać żadnych Materiałów na lub do jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub sieci; (ii) modyfikować, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, dezasemblować ani tworzyć prac pochodnych na podstawie jakichkolwiek Materiałów; (iii) powielać jakichkolwiek Materiałów innych niż określone powyżej; (iv) dystrybuować, licencjonować, wynajmować, sprzedawać, wydzierżawiać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek Materiałów; lub (v) usuwać, zasłaniać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych informacji o prawach własności znajdujących się na lub w jakichkolwiek Materiałach.

Oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że: (i) będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i zarządzeń wszelkich organów rządowych w trakcie korzystania z tej Witryny i Materiałów (w tym, bez ograniczeń, wszystkich przepisów, regulacji i nakazów dotyczących kontroli eksportu ); (ii) nie znajdujesz się, nie znajdujesz się pod kontrolą ani nie jesteś obywatelem ani rezydentem żadnego kraju, do którego eksport jakichkolwiek Materiałów jest zabroniony przez prawo, oraz (iii) nie będziesz przesyłać ani w inny sposób przesyłać do tej Witryny żadnego oprogramowania lub innych materiałów, które: (a) zawierają wirusy lub inny szkodliwy kod; (b) naruszać, sprzeniewierzać lub naruszać jakiegokolwiek patentu, praw autorskich, znaku towarowego, nazwy handlowej, wyglądu handlowego, tajemnicy handlowej, prawa do reklamy, prawa do prywatności, praw moralnych, prawa do przypisania lub integralności lub jakiegokolwiek innego prawa własności intelektualnej lub prawa własności ( łącznie „Prawa własności” jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; lub (c) zawierać jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, zniesławiające lub przedstawiają jakąkolwiek osobę w fałszywym świetle.

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej Witrynie, Materiały i wszystkie związane z nimi Prawa własności są własnością firmy PrimeBit Games S.A. lub jej licencjodawców, a żadne prawo własności do żadnego z powyższych elementów nie jest przenoszone na użytkownika na mocy niniejszej Umowy lub zezwolenia firmy PrimeBit Gamesna korzystać z Witryny.

Chociaż PrimeBit Games S.A. chętnie przyjmuje komentarze i opinie dotyczące jej produktów i usług, PrimeBit Games S.A.  nie przyjmuje ani nie rozważa żadnych materiałów do wykorzystania w swoich produktach lub usługach, które nie zostały wyraźnie zamówione przez PrimeBit Games S.A. . W przypadku publikowania lub przesyłania jakichkolwiek treści do Witryny („Treści użytkownika”), w tym między innymi na forach PrimeBit Games, rozumiesz i zgadzasz się na następujące warunki:

Niniejszym udzielasz firmie PrimeBit Games S.A. wieczystego, nieodwołalnego, ogólnoświatowego, w pełni opłaconego, niewyłącznego prawa i licencji na korzystanie z Treści Użytkownika i wszystkich jej elementów, w dowolnych mediach, formatach i formach, znanych obecnie lub opracowany poniżej. PrimeBit Games S.A. ma nieograniczone prawo do kopiowania, powielania, poprawiania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, ponownego formatowania, przygotowywania pochodnych, dodawania i usuwania, zmieniania i transponowania, wytwarzania, publikowania, rozpowszechniania, sprzedawania, licencjonowania, udzielania sublicencji, przenoszenia, wypożyczania, wynajmować, transmitować, publicznie wyświetlać, publicznie udostępniać, publicznie wykonywać, zapewniać dostępu, transmitować i praktykować Treści użytkownika, a także wszelkie ich zmodyfikowane i pochodne oraz wszelkie zawarte w nich elementy, a także wykorzystywać lub włączać część lub części Treści użytkownika lub ich elementów w połączeniu z lub w jakimkolwiek innym materiale. W przypadku, gdy użytkownik prześle lub w inny sposób przekaże firmie PrimeBit Games S.A.  jakiekolwiek koncepcje, pomysły lub opinie dotyczące produktów lub usług PrimeBit Games S.A. , nie będzie Państwu przysługiwać żadne wynagrodzenie za takie zgłoszenie, chyba że wyraźnie uzgodniono to między użytkownikiem a PrimeBit Games, a PrimeBit Games może swobodnie korzystać każde takie zgłoszenie w sposób, który uzna za stosowny. Każde takie zgłoszenie przez Ciebie nie tworzy żadnego stosunku umownego między Tobą a PrimeBit Games S.A. . Z wyjątkiem przypadków, w których takie zrzeczenie się jest zabronione przez prawo, niniejszym zrzekasz się korzyści wynikających z jakiegokolwiek przepisu prawa znanego jako „prawa moralne” lub „moralność moralna” lub jakiegokolwiek podobnego prawa w dowolnym kraju na świecie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że nie będziesz wykorzystywać ani udostępniać Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, grożące, nękające, obelżywe, nienawistne, rasistowskie lub w inny sposób budzące sprzeciw lub nieodpowiednie. PrimeBit Gamesmoże usunąć wszelkie Treści Użytkownika oraz wszelkie powiązane treści lub elementy z Platformy według własnego uznania.

NINIEJSZA STRONA I WSZYSTKIE MATERIAŁY NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST”, A WSZYSTKIE UŻYTKOWNIKI ODBYWAJĄ SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PrimeBit Games S.A.  ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, A UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY PrimeBit Games S.A. , WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA PRAWA LUB INNYCH, W ODNIESIENIU DO TEJ WITRYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI: (A) DOROZUMIANA GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; (B) DOROZUMIANA GWARANCJA NIENARUSZANIA PRAW; ORAZ (C) ROSZCZENIE W CZYNIE CZYNNYM (W TYM ZANIEDBANIA). NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PrimeBit Games S.A.  NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TA STRONA BĘDZIE DOSTĘPNA BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE TA STRONA, WSZELKIE MATERIAŁY Z TEJ STRONY LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA TĘ WITRYNĘ, SĄ WOLNE OD WROGÓW, LUB POMINIĘCIA LUB WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku PrimeBit Games S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności kontraktowej, gwarancyjnej, deliktowej, za produkt, odpowiedzialności ścisłej lub innej teorii wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, wszelkie pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody) wynikające z lub w związku z jakimkolwiek korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z tej Witryny lub jakichkolwiek Materiałów w tej Witrynie lub w tej Witrynie, nawet jeśli PrimeBit Games S.A. lub jej przedstawiciel zostali powiadomieni o możliwość wystąpienia takich szkód.
Zgadzasz się bronić i zabezpieczać PrimeBit Games S.A. , jej spółkę dominującą, spółki zależne, licencjodawców i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, stratami, obrażeniami, szkodami, kosztami lub wydatkami poniesionymi przez spółkę PrimeBit Games S.A. w związku z korzystaniem z Witryny przez osoby trzecie.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim, bez odniesienia do przepisów kolizyjnych. Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania. Wszelkie spory między Tobą a PrimeBit Games S.A. , które wynikają z niniejszej Umowy lub korzystania z Witryny, będą rozstrzygane zgodnie z Polityką Rozstrzygania Sporów PrimeBit Games S.A.

 

Żadne niewykonanie lub wyrozumiałość ze strony PrimeBit Games S.A.  w wykonywaniu swoich praw lub naleganie na wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się lub zrzeczenie się tych lub jakichkolwiek innych praw lub obowiązków w tym lub w jakimkolwiek innym przypadku; raczej to samo pozostanie w pełnej mocy i skutku.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, takie postanowienie zostanie zawężone w zakresie lub w inny sposób zmienione w zakresie niezbędnym, aby takie postanowienie było zgodne z prawem, ważne i wykonalne, a jednocześnie odzwierciedlać w miarę możliwości intencje strony określone w niniejszej Umowie lub, jeśli taka zmiana jest niemożliwa, oddzielone od niniejszej Umowy. Żadna zmiana ani zerwanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Tobą a PrimeBit Games S.A. w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. PrimeBit Games S.A.  może od czasu do czasu zmieniać, modyfikować lub aktualizować niniejszą Umowę, a zmieniona Umowa będzie obowiązywać prospektywnie. Dla ułatwienia PrimeBit Games S.A. zmieni powyższą datę „Ostatniej aktualizacji”.

 

TOP